การสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ Web Site สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เนื่องด้วยสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีความประสงค์จะสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Web Site จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ ความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับ และจะนำไปประมวลผลเป็นภาพรวมเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ยินดีต้อนรับสู่แบบประเมิน
A Note On Privacy
This survey is anonymous.
The record kept of your survey responses does not contain any identifying information about you unless a specific question in the survey has asked for this. If you have responded to a survey that used an identifying token to allow you to access the survey, you can rest assured that the identifying token is not kept with your responses. It is managed in a separate database, and will only be updated to indicate that you have (or haven't) completed this survey. There is no way of matching identification tokens with survey responses in this survey.
ข้อมูลทั่วไป
ระดับความพึงพอใจ
  น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
Web Site มีความน่าสนใจ
มีความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
มีความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล
ข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้อง แม่นยำ
ข้อมูลข่าวสารมีความทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
ข้อมูลข่าวสารสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้


LimeSurvey is Free software
Donate